วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน

อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน

    การทำความสะอาดพื้นบ้าน
           พื้นบ้านในปัจจุบันมีหลายประเภท  เช่น    พื้นไม้   พื้นซิเมนต์   พื้นหินขัด   พื้นกระเบื้อง   ซึ่งการทำความสะอาดพื้นบ้านแต่ละประเภท   มีวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกันดังนี้
           การใช้งานและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความ 
           การจัดและการดูแลรักษาบ้าน            การใช้  การเก็บ  การบำรุงรักษา  การเลือก ซ่อมแซม  ดัดแปลง เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน ให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ในบ้าน  จะช่วยให้สะดวกต่อการนำมาใช้และยืดอายุ  การเก็บรักษา ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการจัดและดูแลรักษาบ้านแบ่งได้ ดังนี้
                1. อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน   เช่น ไม้กวาดประเภทต่าง  ๆ หลังจากใช้แล้วควรเก็บในบริเวณที่ลับตาหรือข้างตู้ที่สูง  เพื่อหยิบใช้ได้ สะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป       สารที่ช่วยในการทำความสะอาด  เช่น  ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น ควรเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
                2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น  เตารีด  โทรทัศน์  เตาไฟฟ้า  ฯลฯ  ควรจัดวางในที่อากาศถ่ายเท หรือหมุนเวียนได้รอบ ไม่ควรมีน้ำขัง และ หลังจากใช้งานแล้ว ต้องถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย
   หลักการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน
                การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านควรยึดหลักความสะดวก สบาย ความปลอดภัย ความสวยงาม ถูกสุขลักษณะ ความประหยัดและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว
                ความปลอดภัยในบ้าน
                หน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของความปลอดภัย  คือการให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่สมาชิก ในบ้าน  ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยจากธรรมชาติ  ภัยจากมนุษย์ภายนอกบ้านและภัยที่เกิดขึ้นภายในบ้าน  เช่น  การหกล้ม  การตกบันได น้ำร้อนลวก เป็นต้น
                1.3 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
                การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวได้แก่  การใช้ไฟฟ้า  น้ำประปาอย่างประหยัด ดังนี้  
   
            การจัดและการดูแลรักษาบ้าน
                การใช้  การเก็บ  การบำรุงรักษา  การเลือก ซ่อมแซม  ดัดแปลง เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน ให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ในบ้าน  จะช่วยให้สะดวกต่อการนำมาใช้และยืดอายุ  การเก็บรักษา ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการจัดและดูแลรักษาบ้านแบ่งได้ ดังนี้
                1. อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน   เช่น ไม้กวาดประเภทต่าง  ๆ หลังจากใช้แล้วควรเก็บในบริเวณที่ลับตาหรือข้างตู้ที่สูง  เพื่อหยิบใช้ได้ สะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป       สารที่ช่วยในการทำความสะอาด  เช่น  ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น ควรเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
                2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น  เตารีด  โทรทัศน์  เตาไฟฟ้า  ฯลฯ  ควรจัดวางในที่อากาศถ่ายเท หรือหมุนเวียนได้รอบ ไม่ควรมีน้ำขัง และ หลังจากใช้งานแล้ว ต้องถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น